اهداف ما

ایجاد همکاری بین شرکتها ، کارخانجات ، معادن ، سازمان ها ، موسسات و غیره

تلاش ما برای برداشتن گامی مثبت در ایجاد مشاغل و افزایش بهره وری هر چه بیشتر است. برای دستیابی به این هدف ،سعی شده است افراد از بین اقتصاددانان و ایدئولوژیست ها انتخاب شود تا خدمات بهتری به جامعه بشری ارائه دهند