گچ

سنگ کچ فرآوری شده و به عنوان یک دیوارپوش زیبا یا مجسمه در ساختمان استفاده می شود.از موارد استفاده در دیگرصنایع ، کاربرد طبی برای گچ شکسته بندی، صنایع سیمان پزی؛ کشاورزی ، صنایع دارویی و سایر مصارف دیگر میتوان یاد کرد.